DOPRINOSI

Da li je poslodavac obavezan radniku/ci dostaviti fotokopiju prijave na obavezno osiguranje?
Poslodavac je dužan radniku/ci dostaviti fotokopije prijava na obavezno osiguranje u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada, kao i svaku promjenu osiguranja koja se tiče radnika/ce.

Kako radnik moze provjeriti uplatu doprinosa koju poslodavac mora uraditi?
Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH. Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

  • Građane BiH – koji posjeduju validnu ličnu kartu (osobnu iskaznicu) i dodijeljeni lični/osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
  • Strane građane koji su registrovani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i ličnim/osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Lični/osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte (osobne iskaznice) dobiti Obavještenje/Obavijest sa ličnim/osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Online portal za provjeru uplaćenih doprinosa nalazi se na adresi: https://edoprinosi.fpu.gov.ba