Prema infromacijama koje su nam dostavili radnici, austrijska kompanija Porsche BH d.o.o. u Sarajevu je protivzakonito obustavila sve aktivnosti na formiranju Vijeća uposlenika u ovoj firmi. Naime, nakon što je velika većina, od ukupno 150 radnika, potpisala inicijativu za osnivanje Vijeća uposlenika, što je preduslov za formiranje Vijeća, Uprava društva je onemogućila da se sve aktivnosti poduzete za formiranje Vijeća uposlenika nastave, a hitno je obustavljena bilo kakva promocija Vijeća. Prema riječima radnika, kroz prijetnje i ucjene, te zloupotrebom položaja Uprava društva je prekršila zakon i radnike firme onemogućila u ostvarenju svog prava.

Ovo je još jedan primjer strane kompanije u BiH gdje se krše radnička prava kroz sprječavanja osnivanja Vijeća uposlenika. Podsjećamo čitaoce na primjere firmi UNIQA osiguranje u Sarajevu i Arcelor Mittal u Zenici u kojima su radnici prošle godine bezuspješno započeli osnivanje Vijeća uposlenika. Po zakonu poslodavac je dužan radnicima pružiti potrebnu podršku da se provedu sve zakonom predviđene aktivnosti za osnivanje Vijeća uposlenika.

Zakonom o vijeću uposlenika u FBIH uređuju se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika, obaveze poslodavca prema vijeću zaposlenika, obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i rad vijeća zaposlenika. Vijeće zaposlenika formira se na prijedlog najmanje 20% zaposlenika od ukupnog broja zaposlenih koji su u radnom odnosu kod poslodavca.

Vijeće uposlenika je važan institucionalni mehanizam putem kojeg radnici mogu štititi, jačati i promovisati svoje interese. Ovaj zakon radnicima daje mogućnost uvida u stanje i rezultate poslovanja, razvojne planove i njihov uticaj na ekonomski i socijalni položaj radnika, kretanje i promjene u platama, zaštitu na radu i mjere za poboljšanje uvjeta rada, te druga važna pitanja od interesa za radnike iz radnog odnosa.