TRUDNOĆA

Da li poslodavac može da odbije da zaposli ženu zbog njene trudnoće?
Poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme trudnoće, korištenja porođajnog odsustva otkazati ugovor o radu ženi .Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći, osim ako radnica zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

Da li žena za vrijeme trudnoće ima pravo na privremeni raspored na druge polove?
Poslodavac je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar. Ako poslodavac nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće što ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene.
Poslodavac može premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pisani pristanak.

Koliko traje porođajno odsustvo?
Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja. Žena može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja.Nakon 42 dana poslije porođaja pravo na porođajno odsustvo može koristiti i radnik – otac djeteta, ako se roditelji tako sporazumiju.
Za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik/ca ima pravo na naknadu plaće.

Da li žena ima pravo nakon isteka porođajnog odsustva na rad s polovinom radnog vremena?
Nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Ovo pravo može koristiti i radnik otac djeteta, ako za to vrijeme žena radi u punom radnom vremenu.

Da li žena ima pravo na odsustvo radi dojenja?
Žena koja doji dijete, a koja nakon korištenja porođajnog odsustva radi puno radno vrijeme, ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po sat vremena radi dojenja, do navršene jedne godine života djeteta.