RADNO ZAKONODAVSTVO

Ovdje možete naći zakone (državne i entitetske) koji se tiču radničkih prava u Bosni i Hercegovini. Neki zakoni na prvi pogled nemaju veze sa radničkim pravima, ali dijelom u svojoj sadržini tretiraju i pitanja od interesa za radnike, njihov položaj, prava i obaveze i zbog toga su navedeni. Baza zakona se konstantno dopunjava, a nadamo se da ćemo u budućnosti moći ponuditi i kantonalne zakone i propise koji se tiču radnika i radničkih prava

Konvencije MOR-a

 

DRŽAVNI NIVO BOSNE I HERCEGOVINE

Zakon o radu u institucijama BiH 26/04

Zakon o izmjenama zakona o radu u institucijama BiH (SGBiH 07/05))

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH (SGBiH 48/05)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH (SGBiH 60/10)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH (SGBiH 32/13)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama BiH (SGBiH 93/17)

Okvirni Zakon o privatizaciji banaka i preduzeća u BiH (Sl. glasnik BiH  14/98)

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH – integralni tekst

Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu – integralni tekst

Zakon o graničnoj policiji BIH – integralni tekst

Zakon o obavještajno-bezbjedonosnoj agenciji BIH – integralni tekst

Zakon o policijskim službenicima BIH

_________________________________________________________________

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Zakon o radu FBIH (Sl. novine FBIH 62/15)

Zakon o PIO/MIO FBIH 2018. godina

Zakon o štrajku FBIH (Sl. novine FBIH 14/00)

Zakon o stečajnom postupku FBIH + Odluka Ustavnog suda FBIH – integralni tekst)

Zakon o zapošljavanju stranaca (Sl. novine FBIH 8/99)

Zakon o vijeću uposlenika (Sl. novine FBIH 39/04)

Zakon o privatizaciji FBIH – prečišćeni tekst

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Sl. novine FBIH 41/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Sl. novine FBIH 24/05)

Zakon o zaštiti na radu (Sl. list SRBIH 22/90)

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima (Sl. novine FBIH 104/2016)

Zakon o državnoj službi FBIH (Sl. novine FBiH, 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 04/12) – Zakon i izmjene u “RAR” datoteci

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH (Sl. novine FBiH 99/15)

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Sl. novine FBiH 45/10)

Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBIH 49/05)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Sl. novine FBIH 9/10)

Zakon o policijskim službenicima FBIH (Sl. novine FBIH 27/05)

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine FBiH65/09)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine FBiH 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBIH (46/10)

Zakon o porezu na dohodak FBIH – integralni tekst

Zakon o doprinosima FBIH – integralni tekst

Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – integralni tekst

Uredba o poticaju zapošljavanja (Sl. novine FBIH 95/15)

Opšti kolektivni ugovor za teritoriju FBIH

Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast trgovine u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast prometa u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast drvne i papirne industrije u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast poštanskog prometa u FBIH

Granski kolektivni ugovor za metalsku industriju u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast šumarstva u FBIH

Granski kolektivni ugovor za oblast komunalne privrede u FBIH

______________________________________________________________

REPUBLIKA SRPSKA

ZAKON O RADU (“SL. GLASNIK RS”, BR. 1/2016)

ZAKON O DOPRINOSIMA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 114/2017)

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 118/2008, 117/2011, 37/2012 I 57/2016)

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU RS SA PRAVILNICIMA

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 18/1994 I 64/2006)

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI (“SL. GLASNIK RS”, BR. 28/2013)

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (“SL. GLASNIK RS”, BR. 106/2009 I 44/2015)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (“SL. GLASNIK RS”, BR. 134/2011, 82/2013, 96/2013 – ODLUKA US I 103/2015)

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 57/2016 I 110/2016)

ZAKON O POREZU NA DOHODAK (“SL. GLASNIK RS”, BR. 60/2015 I 5/2016 – ISPR.)

ZAKON O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆIMA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 51/2006, 1/2007, 53/2007, 41/2008, 58/2009, 79/2011 I 28/2013)

ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA (“SL. GLASNIK RS”, BR. 11/1994, 6/1997, 16/2002 – DR. ZAKON, 96/2003, 118/2008 – DR. ZAKON I 43/2010 DR. ZAKON)

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI (“SL. GLASNIK RS”, BR. 37/2012 I 90/2016)

ZAKON O STEČAJU (“SL. GLASNIK RS”, BR. 16/2016)

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (“SL. GLASNIK RS”, BR. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ISPR.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – ODLUKA US I 110/2016)

______________________________________________________________

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 19/2006 – PREČIŠĆEN TEKST, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 I 1/2015)

ZAKON O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 19/2007, 2/2008, 43/2008, 9/2013 I 48/2016)

ZAKON O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 31/2009, 60/2010 I 31/2011)

ZAKON O ŠTRAJKU (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 3/2006)

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 38/2011, 9/2013, 27/2014 I 3/2015)

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“SL. GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BIH”, BR. 1/2002, 7/2002, 19/2007, 2/2008 I 34/2008)

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA BD SA IZMJENAMA

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA SA IZMJENAMA

ZAKON O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA BD SA IZMJENAMA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK BD SA IZMJENAMA

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BD SA IZMJENAMA

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U UPRAVI BD SA IZMJENAMA

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BD SA IZMJENAMA

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI BD SA IZMJENAMA

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI BD SA IZMJENAMA

ZAKON O STEČAJU BD

ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA PRAVOSUĐA BD

ZAKON O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA RADNIKA NA RADU BD