RADNO VRIJEME

Koliko traje puno radno vrijeme?
Radno vrijeme je vremenski period u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan
obavljati poslove za poslodavca. Puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno u kraćem trajanju. Puno radno vrijeme za maloljetne radnike ne smije biti duže od 35 sati sedmično.
Puno radno vrijeme može se rasporediti na pet, odnosno šest radnih dana u skladu sa
kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.Kada je dozvoljen prekovremeni rad?
U slučaju više sile (požar, potres, poplava) i iznenadnog povećanja obima posla, kao i u
drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, radnik je, na zahtjev poslodavca, obavezan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše do osam sati sedmično. Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnom radniku, trudnici, majci odnosno usvojitelju
djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju.

Šta se smatra noćnim radom?
Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22
sata i 5 sati ujutro, smatra se noćnim radom. Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopno najduže jednu sedmicu. Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi posebnu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s prirodom posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Puno i nepuno radno vrijeme (prednosti za radnika/poslodavca)

Novim Zakonom je izričito definisan pojam radnog vremena. Ugovor o radu može se zaključiti za rad sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Zakon o radu sada predviđa da puno radno vrijeme u pravilu traje 40 sati sedmično, pri čemu prekovremeni rad sada može trajati najviše do 8 (osam) sati sedmično (puno radno vrijeme za maloljetnike ne može biti duže od 35 sati sedmično). U skladu sa prethodnim zakonom, radnik je mogao raditi do 60 sati sedmično, dakle, ukupno trajanje radne sedmice skraćeno je za 12 sati i sada maksimalno traje 48 sati.

Puno radno vrijeme može se rasporediti na pet, odnosno šest radnih dana u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Nepunim radnim vremenom smatra se radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Radnik koji je zaključio ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, može zaključiti više takvih ugovora kako bi na taj način ostvario puno radno vrijeme. Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom prava iz radnog odnosa ostvaruje zavisno od dužine radnog vremena u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Prekovremeni rad sada nije dozvoljen širem krugu lica, tako da osim ranijim zakonom predviđenim maloljetnim radnicima, isti nije dozvoljen niti trudnicama, majkama, odnosno usvojiteljima djece do tri godine života, samohranim roditeljima, samohranim usvojiteljima i licima kojima je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta.

U praksi je čest slučaj da poslodavci, zbog ekonomske nemogućnosti da plaćaju prekovremeni rad, isti kompenziraju slobodnim vremenom za radnike. Novi Zakon o radu nije predvidio mogućnost kompenzacije prekovremenog rada slobodnim vremenom, odnosno, nije regulisao ovu mogućnost.

Pripravnost novi institut koji se uvodi Zakonom o radu

Novim Zakonom je izričito definisan pojam radnog vremena, pri čemu se istim ne smatra rad za vrijeme pripravnosti, koji ujedno predstavlja i novi institut koji se uvodi ovim Zakonom.

Pripravnost za rad ne ulazi u radno vrijeme, ali se plaća.

Radnik je po novom Zakonu obavezan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

Novim Zakonom o radu radniku nametnuta obaveza da se odazove poslodavcu na poziv kada god on to zatraži nije tačna jer Zakon o radu ne predviđa pripravnost kao neku generalnu obavezu, nego kodificira pravni institut koji u praksi postoji u određenim djelatnostima i profesijama.