PLAĆENO ODSUSTVO SA POSLA

Kada radnik/ca ima pravo na plaćeno odsustvo?
Radnik/ca ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u slučaju: stupanja u brak, porođaja supruge, teže bolesti i smrti člana uže obitelji, odnosno domaćinstva. Radnik/ca ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada. Radnik/ca dobrovoljni davalac krvi, za svako darivanje ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva.
Kada radnik/ca ima pravo na neplaćeno odsustvo?
Poslodavac može radniku, na njegov pisani zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo. Uvjeti i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.