MOBING, UZNEMIRAVANJE I NASILJE

Šta je mobing?
Mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihički zlostavlja i ponižava drugo lice, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa.

Šta je uznemiravanje na radu?
Uznemiravanje na radu je svako neželjeno ponašanje od strane poslodavca uzrokovano nekim ličnim svojstvom radnika/ce koji predstavlja povredu dostojanstva radnika/ce ili lica koje traži posao, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Šta je seksualno uznemiravanje na radu?
Seksualno uznemiravanje je svako ponašanje koje riječima ili radnjama seksualne prirode predstavlja povredu dostojanstva radnika/ce i lica koje traži posao, a koje izaziva strah ili stvara ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Šta je nasilje na osnovu spola?
Nasilje na osnovu spola je bilo koje djelo koje nanosi fizičku, psihičku, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima koje ozbiljno sputavaju lica u njihovim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti spolova na radu ili u vezi sa radom.